För att få ett slutbesked innan inflytt i en fastighet måste energiprestandan fastställas
-Vi utför verifiering av energiprestanda enligt de metoder som finns beskrivna i BEN 2, BBR 25.

Det finns två sätt att verifiera energiprestandan.

  1. Fastställande av byggnadens energianvändning genom
    mätning och normalisering 
  2. Fastställande av byggnadens energianvändning genom
    beräkning

Metod 1 via mätning och normalisering: 
ger att ni måste vänta minst ett år på att få fram tillräckliga förbrukningsdata så att en energideklaration kan utföras. Fram tills dess ges ett interimistiskt slutbesked. Denna metod är dock den som Boverket förespråkar. Metoden är helt enkelt ett framtagande av energideklaration.

Vi rekommenderar att verifiera enligt metod 2, dvs genom beräkning, då det enbart är med metod 2 som ni kan få ett direkt slutbesked av kommunen.

Metod 2, genom beräkning:
Den energibalansberäkning som är utförd skall verifieras och kontrolleras. Hänsyn tas till byggnadens verkliga fysik efter det att huset blivit färdigt. Vi tittar på om verkligheten stämmer överens med:

  • värmegenomgångskoefficient (U-värde) för klimatskal
  • klimatskärmens luftläckage. -Täthetsprovskall utföras med ett resultat som motsvarar eller är bättre än de projekterade värdet som ligger till grund för energibalansberäkningen.
  • Tekniska byggsystem, för att kontrollera installationerna i huset. T ex värmepumpar, ventilation och kyla
  • Byggnadens fysiska placering, läge och klimatort

Vi kan ansvara för hela processen, från skapandet av energibalansberäkning fram till fastställandet av energiprestandan med de två metoder som finns beskrivna för verifiering. Vi utför även energideklarationen som skall utföras senast två år efter att huset tagits i drift.
Att lägga hela denna process hos oss minimerar era kostnader samt minskar risken för förseningar.