Täthetsprovning enligt SS-EN ISO 9972:2015

Om en byggnad inte är tillräckligt tätt gör inte isoleringen sitt jobb och konstruktionen löper större risk för att drabbas av fuktrelaterade problem som röta och mikrobiell påverkan. 

Täthetsprovning med Retrotec Blower door

Täthetsprovning med Retrotec Blower door

Lever byggnaden inte upp till kraven gör vi även läckagesökning på plats. Allt markeras på ritningen så att eventuella problem kan åtgärdas. Undersökningen kompletteras oftast med termografering och luftrörelsemätningar. Täthetsprovning tillsammans med termografi ger en snabb kontroll av byggnadens täthet och ger en direkt indikering var luftinfiltrationen är lokaliserad med värmebildernas hjälp. Isolering och täthet är inte samma sak och måste uppmätas separat. 

  • Köldbryggor och isoleringsbrister

Köldbryggor visas bäst med termografering, vilket med andra ord är en undersökning med en värmekamera.
Isoleringsproblematik, vid t ex misstänkt byggfel/slarv, påvisas utmärkt med värmekameran. Denna metod kan utföras vid minsta temperaturskillnad på 5 °C mellan inne- och utetemperatur men då i samband med ett undertryck på 50 Pa. Vid större temperaturskillnad, från ca 15°C krävs inget undertryck. Läs mer under avsnittet med termografering.

  • Här finns mest läckage

Om inte byggnaden håller tätt ökar energiförbrukningen och inomhusklimatet påverkas. I golv, dörrar och tak i klimatskärmen finns de största källorna till otäthet. Även fönster bidrar till höga luftläckage. Installerade fönster där man inte tätat vare sig med tejp eller fog är tyvärr vanligt förekommande på nybyggnationer idag. Värt att tänka på vid nybyggnation om man har stora fönsterytor är att täthetskravet på fönster inklusive båge är 0,8 l/s·m2. Att komma ned i läckagetal runt passivkrav (0,3 l/s·m2) kan bli svårt om byggnaden har för stora fönsterytor och dörr- och -portkonstruktioner. Därför bör man kontrollera fönsterprodukternas specifikationer noga innan val av produkter och material samt ange detta i energiberäkningen. Fönster samt dörrar som klarar krav för passiv- och lågenergihus finns idag på marknaden

  • Så här gör vi

För att kontrollera byggnadens läckage använder vi oss av en tryckmetod som innebär att byggnaden sätts under tryck (upp till 50Pa) med en Blower-Door det vill säga med hjälp av en kraftig och precist styrd fläkt. Fläkten sätt vid ytterdörren eller balkong/altandörren. All ventilation tätas. Även avlopp och VVS behöver tätas om byggnaden är oanvänd och vatten saknas. Själva tätningsarbetet är mycket viktigt att det utförs noggrant för att vi ska få trovärdiga resultat, därför är det viktigt att ha rätt information om konstruktionen från t ex byggledare vid testet.
Värdet på luftflödet ger oss en tydlig bild av byggnadens täthetsprestanda. Standarden för täthetsprovning av byggnader SS-EN 13829 har ersatts av SS-EN 9972:2015

  •  Omslutande area 

Vi mäter den omslutande arean vid vilket luftflödet skall fördelas på. Vi mäter på plats alternativt på en A-ritning i pdf-formatet. 
Omslutande area enligt SS-EN ISO 9972:2015, dvs AT BAT [m²] betyder att samtliga ytor som omger den trycksatta cellen (lägenheten/villan) ingår i den omslutande arean.  

  • Testet 

Alla oönskade genomföringar såsom ventilation och vvs tätas med tejp alternativt gummiblåsor.
Hela testprocessen är datoriserad och utförs med utrustningen Blower-Door RetroTech 1000/3000 tillsammans med en digital handkontrollenhet (DM32) samt programmet Fantestic 5.8.